Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Ubezpieczenie floty pojazdów – jak zarządzać procesem ubezpieczeniowym?

Brak oceny

Zarządzanie flotą pojazdów to ciągły proces ukierunkowany na utrzymaniu floty pojazdów w ciągłej gotowości do pracy. Właściwie prowadzony proces obsługi floty ma na celu przynieść Klientom zarówno ekonomiczne jak i operacyjne korzyści ale nie tylko. Zarządzanie flotą to również właściwie skomponowana umowa ubezpieczenia floty, która nierzadko ma znaczący udział w kosztach ponoszonych przez klienta.  

Ubezpieczenie floty pojazdów - Dobraflota.pl

 

Ocena ryzyka

Należy mieć na uwadze, iż ostateczne warunki (cenowe i zakresowe) ubezpieczenia floty są wypadkową wielu czynników związanych nie tylko z samym procesem negocjacji, cyklem w jakim znajduje się rynek komunikacyjny w danym momencie ale przede wszystkim z ekspozycją na ryzyko jakie występuje u danego Klienta. Dla tego bardzo ważnym elementem zarządzania ryzykiem ubezpieczeniowym jest ciągła i systematyczna analiza tego co się dzieje z flotą pojazdów w trakcie jej użytkowania. 

Przy ocenie ryzyka, wpływającego na wysokość ubezpieczenia floty bierze się pod uwagę takie czynniki jak: 

  • branża, w której działa Klient, 
  • przeznaczenie użytkowanych pojazdów,
  • rodzaj taboru, 
  • okres prowadzonej działalności, 
  • wiek pojazdów,  
  • ilość, 
  • wartość pojazdów, 
  • pojemność silnika,

również historia szkodowa od której większość ubezpieczycieli zaczyna swoje analizy. 
Istotne znaczenie ma również czy Klient działa lokalnie w kraju czy też prowadzi działalność za granicą. Przy ocenie ryzyka ubezpieczeniowego bierze się także pod uwagę obowiązującą w firmie politykę flotową i działania ograniczające ryzyko
Coraz częściej firmy inwestują w systemy telematyczne montowane w pojazdach monitorujące wiele wskaźników podczas wykonywania rutynowych czynności zawodowych przez kierowców jak np. technika jazdy, przyspieszanie, hamowanie, zużycie paliwa, etc... Firmy, które stosują tego typu rozwiązania mogą liczyć na dodatkowe zniżki przy ubezpieczeniu floty podczas procesu negocjacji warunków umowy flotowej. 

Płynność likwidacji szkody

Niezmiernie istotnym elementem całej układanki ubezpieczeniowej jest proces likwidacji szkód stosowany przez ubezpieczycieli. Oprócz standardowych działań ubezpieczycieli (przyjęcie zgłoszenia szkody, ustalenie rozmiaru szkody, wysokości odszkodowania, wypłata odszkodowania) bardzo istotną rolę odgrywają firmy współpracujące (firmy holownicze, warsztaty naprawcze – sieć partnerska ubezpieczyciela lub serwis, firmy pośredniczące w sprzedaży wraków, etc…). To wszystko wpływa na jakość procesu zarządzania flotą pojazdów pod względem ubezpieczeniowym i ma duży wpływ na wysokość składki w kolejnych okresach ubezpieczenia floty.  

Współpraca z brokerem czyli…

Bardzo ważnym elementem zarządzania flotą pojazdów jest możliwość korzystania z wiedzy i doświadczenia brokera ubezpieczeniowego, który zaangażowany w cały proces nie tylko kreuje warunki ubezpieczenia floty dostosowane do potrzeb danego klienta ale również odpowiedzialny jest za proces negocjacji programu ubezpieczeniowego z rynkiem ubezpieczeniowym oraz stanowi istotne wsparcie przy likwidacji szkód. 
Prawidłowo skonstruowany program flotowy powinien uwzględniać w ramach ubezpieczeń szereg dodatkowych rozszerzeń precyzujących odpowiedzialność ubezpieczyciela. Negocjując warunki ubezpieczenia AC należy zwrócić uwagę czy oferta danego ubezpieczyciela została złożona na bazie ryzyk nazwanych czy też w oparciu o tzw. all risks, który jest już na szczęście standardem jeśli chodzi o kluczowych ubezpieczycieli rynku komunikacyjnego. Wyłączenia w warunkach ubezpieczenia są jednak zmorą nie tylko w ubezpieczeniach komunikacyjnych dlatego ważne jest wsparcie brokera ubezpieczeniowego, który wspólnie z Klientem ustali optymalny zakres rozszerzeń i modyfikacji, które należy wprowadzić w dopasowanym do potrzeb Klienta programie ubezpieczenia floty. Uszczegółowienie procesu zgłaszania szkód, sposobu naprawy pojazdów, pomoc w zbyciu pozostałości, ustalenie warunków assistance, który zapewne różnić się będzie w zależności od zakresu terytorialnego i przeznaczenia pojazdów i inne elementy całościowego programu ubezpieczeniowego wymagają niewątpliwie fachowej wiedzy i zindywidualizowanego podejścia do danego klienta flotowego.

Zakres pokrycia szkody

Ważne jest również ustalenie wspólnie z Klientem czy wszystkie szkody nawet te małe –  frekwencyjne powinny wchodzić w zakres pokrycia. Szkodowość koreluje wprost z generowaną składką tym samym po dogłębnej analizie i zbadaniu historii szkodowej zasadne wydaje się zadanie sobie pytania czy nie należy wprowadzić franszyz  – eliminując drobne szkody i zyskując w efekcie na składce w kolejnych okresach ubezpieczenia floty. Wprowadzając jednak rozwiązania typu franszyzy ważne jest aby Klient miał odpowiednie procedury, które wprost mogą przełożyć się na spadek szkodowości w perspektywie czasu – np. ponoszenie odpowiedzialności przez kierowcę za uszkodzenie pojazdu do  wysokości franszyzy. 

Podsumowując

Jak widać proces zarządzania programem ubezpieczeniowym wiąże się z ciągłym analizowaniem procesów zachodzących we flocie pojazdów danego Klienta. Jeśli chodzi o optymalizowanie i uzyskiwanie efektów ekonomicznych w postaci ograniczania wydatków na ubezpieczenie floty to oprócz czynników, o których mowa w powyższym artykule istotną rolę odgrywa prowadzona przez Klienta polityka w w/w zakresie. Nieodzowną rolę odgrywa również pośrednik ubezpieczeniowy, który powinien w profesjonalny sposób zadbać o właściwe skonstruowany program ubezpieczeniowy mając na uwadze dłuższą perspektywę czasową – budowanie świadomości po stronie Klienta w zakresie podejścia ubezpieczycieli do zmieniającego się w czasie rynku ubezpieczeń komunikacyjnych to rola właśnie profesjonalnego doradcy ubezpieczeniowego jakim niewątpliwie jest broker ubezpieczeniowy.


Udostępnij:
Tagi: ubezpieczenie floty pojazdow
Krzysztof Michna

Broker ubezpieczeniowy, PWS Konstanta SA